Organisation och styrning

Alla organisationer behöver då och då genomgå översyner för att utveckla verksamheten, för att hantera nya uppgifter eller för att hantera förändrade förutsättningar för att bedriva verksamheten.

Det kan handla om mindre genomgångar av enskilda processer eller fullständiga genomlysningar av verksamhet, organisation, värdegrund och verksamhetsidé.

Straterno erbjuder stöd inom områden som organisationsutveckling och förändringsledning i syfte att skapa hållbara och effektiva lösningar för både offentlig och privat sektor.

Analyser och utredningar av verksamhet är viktiga för att upprätthålla organisationens effektivitet och den effekt som organisationen ska leverera.

Straterno har lång erfarenhet av att arbeta med utredningar och analyser inom vitt skilda verksamhetsområden. Vår erfarenhet är att det är viktigt att arbeta välförankrat nära och verksamheten.

Straterno kan erbjuda olika typer av stöd i arbetet inför eller med en utredning/analys: Projektledning, stöd i valet av metod, ”second opinion” på val av upplägg, löpande metodstöd eller fullständigt genomförande av en utredning eller analys.

När en ny myndighet eller organisation ska bildas är det många saker som måste vara på plats den dag verksamheten ska starta. Det handlar om att arbeta noggrant och effektivt, ofta i parallella processer, för att genomföra tagna beslut.

Straterno har erfarenheter av att göra det i verkligheten och kan ge stöd i hela processen; från lokalsökning, verksamhetsövergång av personal, skapande av organisationsstruktur, framtagande av interna styrdokument, till överföring av avtal m.m.

En organisationsstruktur måste stötta arbetet med att nå verksamhetsmålen och skapa möjligheter att lösa de uppgifter som en organisation ställs inför. En organisationsstruktur bör också ge möjlighet för individer att växa och utvecklas inom organisationen. Därför är det av avgörande vikt att arbetet med en omorganisation ges en god förankring bland de anställda.

Oavsett skälen till att ni överväger eller står inför att omorganisera hela eller en del av verksamheten kan Straterno ge stöd i hela den processen – från analys av roller, uppgifter och ansvarsfördelning, där styrkor och svagheter i olika lösningar ges belysning, till genomförande och utvärdering.

Organisationskultur är svårt. Det möjligt att förändra och rätt hanterat erbjuder det en hel del möjligheter. Ett medvetet och strategiskt grepp om organisationskulturen är A och O för ledningen. Det påverkar ledningens strategier och långsiktiga mål.

Straterno hjälper er med att analysera kulturen i er organisation, utifrån ledningens strategier ge förslag till aktiviteter som uppfyller kortsiktiga mål och som bidrar till en mer effektiv organisation.

Utvärdering är en ofta använd metod för att besvara frågor som:

  • Uppnådde verksamheten eller projektet de uppställda målen?
  • Vilka effekter har verksamheten lett till?
  • Vilka konsekvenser och effekter kan uppstå om vi gör på det ena eller andra sättet?

Straterno erbjuder olika typer av stöd i arbetet inför eller med en utvärdering: Projektledning, stöd i valet av utvärderingsmodell eller -metod, ”second opinion” på val av upplägg, löpande metodstöd eller fullständigt genomförande av en utvärdering.

Om vår unika kompetens har fallit dig i smaken så har du säkert andra idéer om hur vår kompetens kan göra nytta och skillnad för dig. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.

Secured By miniOrange