Personuppgifter

Allmänt

Vi följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi skyddar dina data på bästa möjliga sätt.

I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i alla sammanhang, när du besöker våra webbplatser, när du använder någon av våra tjänster där, när du är med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på något annat sätt tex via e-post. Policy gäller även uppgifter som vi får in via telefon, post, eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.

Policy gäller oavsett i vilken roll du kommer i kontakt med oss. Som kund, anställd, samarbetspartner eller helt enkelt som intresserad av vår verksamhet.

Straterno är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedanför och vi ansvarar för att behandling av uppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Vilka typer av personuppgifter har vi?

Vi får i första hand in personuppgifter som rör dig genom de affärsdokument som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Det handlar om primärt om upphandlingsunderlag och kund-/leverantörsavtal där kontaktuppgifter till enskilda ofta framkommer, anställningsavtal med dig som medarbetare, eller samarbetsavtal med dig som agerar underleverantör som enskild näringsidkare. Personuppgifterna kommer också in genom att du söker kontakt med oss via e-post, vår hemsida eller i sociala medier.

Exempel på personuppgifter som vi hanterar är ditt namn, kontaktuppgifter så som mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress. Kontonummer och personnummer, i de fall dessa krävs, är andra exempel. Är du anställd finns även information om din lön samt eventuellt andra förmåner hos oss. Vi kan också utifrån ett mobilnummer ta fram ditt namn eller på annat sätt komplettera dina uppgifter.

Får vi in uppgifter från andra så berättar vi för dig varifrån vi har fått dem vid första kontakten med dig.

Straterno registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När vi hanterar upphandlings- och anbudsunderlag.
 2. Vid beställning av en av våra tjänster.
 3. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på webbplatsen.
 4. När du som enskild firma betalar till oss via faktura eller då vi betalar ut pengar till din enskilda firma eller i form av lön om du är anställd.
 5. När du kontaktar oss via e-post, via webbplatsen eller social media.
 6. Vid besök på någon av våra webbplatser, förutsatt att du godkänt våra cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra personuppgifter.
 7. När du är anställd och/eller praktiserar hos oss


Varför finns personuppgifter hos oss?

Vi behandlar personuppgifter enligt följande:

I stort bedriva vår affärsverksamhet

 • För att kunna fullborda kundavtal och beställningar.
 • För att kunna svara på upphandlingar och direktförfrågningar, antingen själva eller genom samarbetsavtal med andra bolag.
 • För att kunna upprätthålla god kommunikation, styrning och uppföljning gentemot såväl anställda, samarbetspartners och kunder, samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter åt oss.
 • För att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter.

Marknadsföring och förmedling av information

 • Straterno riktar sig som princip inte till enskilda personer i sin marknadsföring utan till olika funktioner hos olika kundsegment. Med det sagt kan det förekomma uppgifter om person i eventuella e-postutskick med marknadsföring.
 • I kommunikation via i huvudsak e-post eller andra digitala kommunikationsverktyg, med kunder, partners och anställda, i syfte att sprida information om verksamheten på olika sätt.
 • Marknadsföring av våra medarbetare och deras kompetenser och erfarenheter via våra webbplatser och/eller i våra kanaler i sociala medier.

Administration

Med detta menar vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Detta innefattar bland annat att vi använder dina personuppgifter i följande fall:

 • När du skickat e-post till någon av våra anställda/praktikanter eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller när vi skickat mail till dig.
 • När du ringer någon av våra anställda/praktikanter eller till en av våra officiella adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
 • När du deltager i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra verksamheten. T ex göra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
 • När du köper något av oss registreras dina uppgifter i vårt kundregister för att kunna utföra ditt uppdrag och för att kunna ge dig bra service.
 • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens vid fakturering etc.
 • Om du deltager i någon av våra utbildningar behöver vi dina uppgifter för att kunna driva verksamheten, ge dig information och kunna göra utvärderingar och analyser.
 • Om du söker anställning eller praktik behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi söker och för att kunna ta kontakt med dig
 • När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, IT- och informationssäkerhet samt för att tillgodose din fysiska säkerhet. Vi kommer också att behöva dina uppgifter för att kunna utöva arbetsledning samt för att bedriva vår verksamhet. I syfte att möjliggöra en analys och utvärdering av den professionella utvecklingen kommer vi eventuellt att sammanställa sådana data.
 • I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
 • I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, i rapporter och i redovisningar.


Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna erbjuda tjänster av hög kvalitet och bedriva och utveckla vår verksamhet. Det kan vara fråga om anbuds- och avtalshantering rörande vår affärsverksamhet, kommunikationstjänster, ekonomihantering eller andra tjänster. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Cookies 

Vi använder cookies på våra webbplatser för att kunna erbjuda en bättre upplevelse för våra besökare. En cookie är en liten textfil som webbplatsen sparar i webbläsaren. Informationen som sparas i cookien är anonym och innehåller inga personuppgifter. Om du inte vill ta emot cookies kan du välja bort detta i webbläsarens inställningar.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter.

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att Straterno registrerar och lagrar uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem (t ex för att beställa en tjänst eller av annan anledning visat intresse av vår verksamhet) samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stöder oss på:

 • Uppfyllande av avtal – det som t ex rent faktiskt krävs för att bli medlem eller köpa något
 • Rättslig förpliktelse – t ex att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket eller för att sköta vår bokföring.
 • Berättigat intresse – när det anses korrekt att använda dina uppgifter för att kunna bedriva vår affärsverksamhet
 • Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som du har en relation med oss, t ex som kund eller anställd, men även en tid därefter beroende på ändamål. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för att bedriva vår affärsverksamhet. Viss information kan behållas längre när så krävs i annan lagstiftning, som exempelvis Bokföringslagen. Vi kan även behålla viss kontaktinformation för kommande kontakter beträffande uppdrag, arbetserbjudanden etc. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka informationen som vi sparar. Vi kommer på eget initiativ eller på ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (se adress nedanför). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du har också rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på berättigat intresse, om du har skäl som hänför sig till din specifika situation. Om vi kan visa på tvingande berättigande skäl kan dock en ny avvägning ge oss fortsatt rätt att behandla dina uppgifter.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt eller digitalt begära detta från oss.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta vår dataskyddsansvarig Kristina Syk, kristina.syk@straterno.se.

Secured By miniOrange