Vår värdegrund

Straterno är konsultföretaget som består av passionerade, professionella och glada konsulter och rådgivare. Tanken med Straterno är att – hjälpa kunder med deras strategiska utmaningar och att vara en plattform där – olika – bidrar till det gemensamma resultatet. Konsulter och rådgivare agerar enligt Straternos grundläggande värden.

Andan i Straterno – definition och källor

Andan i Straterno uttrycks i vår identitet och hur vi uppfattas av våra kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Våra värderingar finns alltid med i det vi gör.

Andan i Straterno och de praktiska förhållningssätt som härleds i denna är vår etiska kod. Denna  vägleder vår organisation, våra konsulter och rådgivare i beslut såväl som i planering, genomförande  och uppföljning . Både i våra uppdrag och samarbeten.

Andan i Straterno hämtar sin inspiration från tre olika källor:

  • Summan av våra bakgrunder och erfarenheter
  • Demokratiska principer, lag och offentliga institutioner
  • Universella moraliska värderingar baserade på mänskligt värde och värdighet

Våra grundläggande värderingar formar vår anda som är vårt företagsklimat. De genomsyrar våra tankar och handlingar och skapar en gemenskap där människor får vara olika, bemöter varandra med respekt och kan arbeta tillsammans. Vi sammanfattar det också som – professionalism – där vi tycker att:

  • alla människors lika värde är viktigt
  • solidaritet mellan människor är viktigt
  • få vara olika är viktigt
  • demokrati, fri- och rättigheter samt skyldigheter är viktigt
  • värna miljön är viktigt

Vårt engagemang tar sin utgångspunkt i samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare. Straternos konsulter och rådgivare gör alltid sitt bästa för att överträffa uppdragsgivarens förväntningar på ett framgångsrikt uppdrag. Vi har uppdragsgivarens bästa i tanken och arbetar med ett långsiktigt fokus. Vårt engagemang föder glädje.

Vi rekommenderar alltid andra uppdragstagare om vi inte är övertygade om att Straterno är bäst lämpade för uppdraget.

Konsulter och rådgivare från Straterno har alltid högsta möjliga engagemang i genomförandet av uppdraget.

Vi arbetar alltid med stor frihet utifrån uppdragsgivarens intresse och tar ansvar för vad vi gör. Vi bidrar på ett positivt sätt i samhället där Straterno är verksamt. Vi vågar ta ansvar även utanför vår personliga trygghetszon och vi vågar dela ansvar med andra genom samarbeten.

Våra handlingar karaktäriseras av konstant engagemang, initiativkraft och flit, gott omdöme, viljan att göra det bästa och att de sker inom våra mandat.

Konsulter och rådgivare från Straterno tar alltid ansvar för konsekvenserna av sina handlingar.

Straterno presenterar alltid utmaningar sanningsenligt, fullt och precist genom ständig dialog i genomförandet av uppdrag. Pålitlighet innebär också att vi visar i handling att vi är att lita på. Pålitlighet bygger långsiktiga relationer och vänskap.

Konsulter och rådgivare från Straterno agerar alltid så att uppdragsgivare, kollegor, samarbetspartners och andra intressenter kan lita på dem.

Vid Straterno agerar vi som föredömen för vår omgivning vilket innebär att vi i handling visar vad som förväntas av oss. Vi sätter hög tilltro till att att agera som föregångare inför andra i ord och handling.

Konsulter och rådgivare från Straterno har en hög moral och sätter moraliska värden och andra människor framför sin egen person.

Secured By miniOrange